Preek van de Week

Jaco Smit sprak over Waardering als fundament en motor van bekrachtiging (Empowerment) in de gemeente.

Hij was tot het inzicht gekomen dat bij de woorden over het avondmaal in 1 Korinthiers 11, het in vers 29 primair over de gemeente als “het lichaam van Christus” gaat. Immers Jezus is het hoofd en de gemeente is Zijn lichaam.

Uit de context wordt duidelijk dat het gaat over de manier waarop ze als gemeente met elkaar omgaat. Daar schortte in Korinthe duidelijk iets aan, zoals bleek uit de egoïstische manier waarop ze de maaltijd gebruikten

Paulus constateerde dat ze zich daarbij niet gedroegen als het lichaam van Christus en dat dat grote gevolgen had: “daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven” (vers 30).  Paulus roept de gemeente op om gastvrij te zijn bij het de maaltijd houden, zodat zij vrij blijven van de gevolgen van verkeerd gedrag.

Jaco formuleerde, n.a.v. de oproep van Paulus aan de gemeente om bij de viering van het avondmaal gastvrij te zijn, waardering als fundament en motor van bekrachtiging (Empowerment) in de gemeente. Immers iedereen is van waarde voor de gemeente, als lichaam van Christus, beschikt over unieke gaven en talenten en dient daarvoor geëerd te worden (waarde+eren= waarderen).

Als iedereen in de gemeente zichzelf naar waarde schat (in Christus) en dat ook naar de anderen toe laat zien (waardering als fundament), dan verbindt Gods bovennatuurlijke kracht zich daar aan (de motor van bekrachtiging).

Hij gaf enkele voorbeelden uit zijn eigen leven waarbij hij dit principe had toegepast en vertelde wat voor positieve gevolgen dat in zijn leven had gehad.

Jaco riep ons op om ons eigen hart op dit punt te onderzoeken. Hebben wij waardering voor het lichaam van Christus, schatten wij de ander van waarde en respecteren we elkaar, maken we gebruik van alle unieke gaven en talenten? Zo niet, dan is er reden voor een gedragsverandering. Immers: “lack of esteem withholds the power of destiny”.

Wij mogen dan op een nieuwe, waarderende manier gaan denken, kijken, spreken en handelen en dat zal dan leiden tot voorspoed en vermenigvuldiging in de gemeente.


Kom in actie, doe jezelf (en de gemeente) niet tekort en ontwikkel wat je in je hebt, gebruik makend van anderen die je daar bij kunnen helpen, (en help anderen om hetzelfde te doen).