ANBI

Berea Nijmegen is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Hierdoor zijn uw giften aan Berea aftrekbaar voor de inkomsten belasting of voor de vennootschapsbelasting.

In de tekst hieronder kunt u een verantwoording vinden over Berea Nijmegen, zoals deze ook door de belastingdienst wordt gevraagd. Wij willen u graag deze informatie geven, omdat we open willen zijn naar u als ondersteuner van ons werk.

Onze gegevens

Berea Nijmegen staat geregistreerd als KERKGENOOTSCHAP BEREA GEMEENTE NIJMEGEN (te Beuningen).

Ons RSIN nummer is 813576684

Onze adresgegevens:

Postadres: Heiweg 80, 6533 PE Nijmegen

Email: info@bereanijmegen.nl

Onze doelstelling

Onze doelstelling is vastgelegd in onze staturen: ’Berea Nijmegen stelt zich als kerkgenootschap ten doel de verkondiging van Gods onfeilbaar woord: de Bijbel. Het tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het doen uitgeven van geschriften en andere wettelijke middelen.’

Bestuur

Berea Nijmegen heeft naast het leiderschapsteam (dat verantwoordelijk is voor het inhoudelijke leiderschap in de gemeente) een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie op hoofdlijn. Het bestuur van Berea Nijmegen bestaat uit:

  • Voorzitter: Theo van de Weetering
  • Secretaris: Paul Allen
  • Penningmeester: Martijn Mom

De bestuursleden krijgen niet betaald voor het bestuurswerk dat zij verrichten voor Berea Nijmegen.

Financiële verantwoording 2017

Jaarlijks wordt de boekhouding gecontroleerd door een kascontrole commissie. Deze bestaat uit wisselende gemeenteleden. Op 4 juni 2018 is de boekhouding 2017 gecontroleerd en goed bevonden door Mevr. J van Boven en Dhr. F. van Geerenstein. Gedurende het boekjaar wordt er een update gegeven van de staat van inkomsten en uitgaven via de Berea Info mailings.

Inkomsten  
inkomsten totaal € 70.869,00
   
Uitgaven  
Kosten activiteiten:[kinderwerk, Apparatuur, Onderwijs, catering] € 5.639,00
Algemene kosten:[Huur, voorgangers & sprekers vergoedingen, enz] € 59.007,00
Tienden kerk: [Zendelingen, Move@Hatert, Helping Hands] € 7.443,00
   
Totaal inkomsten € 72.089,00
Totaal uitvangen € 70.869,00
Saldo negatief € 1.220,00-

Balans 31 december 2017

Omschrijving

EindDebet

EindCredit

Algemene Reserve   38.804
Kas 216  
ABN AMRO Bank 22.026  
ABN AMRO rekening Hanka Derk 5.900  
ABN-AMRO spaarrekening 20.158  
Debiteuren 440  
aanbiddingsteam reserve   170
nog te ontvangen bedragen 29  
giften helping hands   283
Zuid-Afrika Hanka   6.577
move@Hatert   2.935
     
totaal: 48.769 48.769