ANBI

Beréa Nijmegen is door de belastingdienst aangewezen en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Hierdoor zijn uw giften aan Berea aftrekbaar voor de inkomsten belasting of voor de vennootschapsbelasting.

In de tekst hieronder kunt u een verantwoording vinden over Berea Nijmegen, zoals deze ook door de belastingdienst wordt gevraagd. Wij willen u graag deze informatie geven, omdat we open willen zijn naar u als ondersteuner van ons werk.

Onze gegevens:

Beréa Nijmegen staat geregistreerd als KERKGENOOTSCHAP BEREA GEMEENTE NIJMEGEN (te Beuningen).

Ons RSIN nummer is 813576684
Onze adresgegevens:

Postadres: Postbus 55, 6663 ZH Lent
Email: info@bereanijmegen.nl

 

Doelstelling

Onze doelstelling is vastgelegd in onze staturen: ’Berea Nijmegen stelt zich als kerkgenootschap ten doel de verkondiging van Gods onfeilbaar woord: de Bijbel. Het tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het doen uitgeven van geschriften en andere wettelijke middelen.’

 

Bestuur

Berea Nijmegen heeft naast het leiderschapsteam (dat verantwoordelijk is voor het inhoudelijke leiderschap in de gemeente) een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie op hoofdlijn. Het bestuur van Berea Nijmegen bestaat uit:

  • Voorzitter: Theo van de Weetering
  • Secretaris: Paul Allen
  • Penningmeester: Martijn Mom

De bestuursleden krijgen niet betaald voor het bestuurswerk dat zij verrichten voor Berea Nijmegen.

 

Financiële verantwoording 2016

Jaarlijks wordt de boekhouding gecontroleerd door een kascontrole commissie. Deze bestaat uit wisselende gemeenteleden. In 2016 is de boekhouding gecontroleerd en goed bevonden. Gedurende het boekjaar wordt er een update gegeven van de staat van inkomsten en uitgaven via de Berea Info mailings.

De getallen over 2016 zijn hieronder te vinden.

 

Resultaatrekening Berea Nijmegen 2016

Inkomsten Uitgaven
Inkomsten
[collecte, giften]
68978
Uitgaven
     Kosten activiteiten:
     [kinderwerk, apparatuur, onderwijs, catering]
8652
     Algemene kosten:
     [Huur, voorgangers & sprekers vergoedingen, enz]
44775
     Tienden kerk:
     [Zendelingen, Move, Helping Hands]
10321
TOTAAL 68978 63748
 Saldo eind 2016 positief 5230  

 

Balans 31 december 2016

Omschrijving EindDebet EindCredit
Algemene reserve 40.024
Kas
ABN AMRO Bank 21.791
ABN-AMRO spaarrekening 25.158
ABN-AMRO projecten  4.963
Nog te betalen bedragen 4.974
Giften nog over te maken 5.814
Reserve Aanbiddingsteam 1.100
Totaal: 51.912 51.912